สมาชิก กลุ่มนักศึกษา วท 4710

ตารางเรียน online

E - Learning 7 รายวิชา

 

สมุดเยี่ยม ชมเว็บไซต์

Guest book

 แนะนำ ติชมเว็บไซต์ ได้ ที่นี่

 

วิชา วิถีโลก

วิชา สุนทรียภาพเพื่อชีวิต

วิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ

วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

วิชา องค์การและการจัดการ

วิชา การคิดและการตัดสินใจ

กำลังจัดทำอยู่ครับ

  คุณชอบเรียนวิชาไหนมากที่สุด?

  พฤติกรรมมนุษฯ
  การคิดและการตัดสินใจ
  วิถีโลก
  สุนทรียภาพ
  เศรษฐศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ
  องค์กรและการจัดการ

  
   ผลการ Vote
   Power by Thaimisc.com

 

 

 

 

 

 รวมอัลบัมภาพ ของ ....
 นางสาวเสาวนิตย์ บุษดา (แอ้ว)
 นางสาวสุกัญญา สุการะกิจ (นิ่ม)
 

ข้าไปเยี่ยมชม ได้เลยค่ะ

 

บร์อดของนายต้อม (นายสุทธิชาญ อุ่นทะวงษ์)  บร์อดสำหรับคนรักรถ
ต้องการรู้เรื่องรถ เกี่ยวกับการซ่อม เทคนิคการปรับแต่ง เชิญเยี่ยมชมได้เลยครับ;
เครือข่ายนักศึกษา วท 4710 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย;

 

  เข้าไปเยี่ยมชมได้เลยครับ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
  รายละเอียดของโครงการ

   1. หลักการและเหตุผล

                ในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักศึกษา ประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ผู้ที่มีรายได้น้อย ได้รับความเดือดร้อน   เพราะไม่สามารถที่จะหารายได้เพิ่มให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น และมักจะแก้ปัญหาด้วยการขอเงินจากผู้ปกครอง และส่วนมาก ผู้ปกครองก็จะแก้ไขปัญหาด้วยการกู้ยืมเงินจากนายทุน โดยยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงขึ้น จึงก่อให้เกิดหนี้สินผูกพันและเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวภายหลัง รวมถึงตัวของนักศึกษาเองด้วย

                นักศึกษาที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงร่วมกันแก้ไขปัญหา ด้วยการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยยึดหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการอยู่ร่วมกันโดยสันติ การสหกรณ์เป็นวิธีการที่อุ้มชูนักศึกษาผู้ที่มีรายได้น้อยให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการฝึกให้นักศึกษาพึ่งพาตนเอง ให้มีประสบการณ์ รู้จักการประหยัดทรัพย์ และให้มีความสามัคคีปรองดอง อันจะนำพาความเจริญมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้

    2. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

                สหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับนักศึกษา เป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมาชิกรู้จักการประหยัด รู้จักการออมทรัพย์และสามารถบริการเงินกู้ให้แก่สมาชิก เพื่อนำไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจำเป็น โดยยึดหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นการแก้ไขปัญหารายได้ให้กับสมาชิกอีกทางหนึ่ง ดังนี้

                1. การส่งเสริมการออมทรัพย์ เป็นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ

                                1.1 ส่งเสริมการออมทรัพย์โดยการถือหุ้น
                                1.2 ส่งเสริมการออมทรัพย์โดยการรับฝากเงิน

                2. การให้เงินกู้แก่สมาชิก สหกรณ์จะนำเงินค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิกมาหมุนเวียน ให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนกู้ยืม โดยยึดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่ากู้จากเอกชน เงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้สมาชิก มี 3 ประเภท ได้แก่

                                2.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
                                    2.2   เงินกู้สามัญ เป็นเงินที่ปล่อยกู้ให้กับสมาชิก และส่งคืนตามที่สหกรณ์ได้กำหนด รวมถึงการกู้เงิน ต้องมีสมาชิกคนค้ำประกันตามที่สหกรณ์ได้กำหนดเอาไว้
                                  2.3  เงินกู้พิเศษ  ถ้าสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับนักศึกษามีฐานะที่มั่นคงแล้ว ก็จะเปิดการให้เงินกู้พิเศษ เพื่อให้สมาชิกไปลงทุนประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้แก่ตนเองในระหว่างเรียน มีการกำหนดและชำระคืนตามที่สหกรณ์ได้กำหนดเอาไว้

    3. วิธีดำเนินงานการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับนักศึกษา

                1. รวมกลุ่มนักศึกษาผู้ที่มีรายได้น้อย เพื่อพูดคุยถึงหลักความจำเป็น และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสหกรณ์
                2. ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่มีความรู้ในเรื่องของการจัดตั้ง
               
3. ขอคำแนะนำจากสหกรณ์จังหวัด เพื่อให้รายละเอียดในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับนักศึกษา
              4. ประชุมสมาชิก ผู้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ ทุกสัปดาห์ รวมถึงได้เชิญอาจารย์ที่มีความรู้ในเรื่องของการจัดตั้งสหกรณ์ มาให้คำแนะนำกับนักศึกษา
              5. มีการทำวิจัย เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียด ศึกษาวิธีการถึงความเป็นไปได้และความจำเป็น โดยสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มนักศึกษา ทุกชั้นปี
                6. รับสมัครสมาชิกผู้ถือหุ้น
               7. สหกรณ์จังหวัด เข้ามาประชุมสมาชิก รวมถึงการจัดแบ่งหน้าที่ในการดำเนินงานการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับนักศึกษา
                 8. สหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับนักศึกษามีการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล

    4. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน

ขั้นตอน

ระยะเวลาดำเนินงาน

1. รวมกลุ่มศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสหกรณ์
2. ประชุม วางแผน การดำเนินงาน
3. ขอคำปรึกษาจากสหกรณ์จังหวัด เพื่อดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์
4. เก็บตัวอย่างการวิจัยเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้จากนักศึกษาทุกชั้นปี
5. ทำเรื่องเสนอการจัดตั้งสหกรณ์กับทางมหาวิทยาลัยและสหกรณ์จังหวัด

ฯลฯ 

    วันที่ 7 มกราคม 14 มกราคม 2548
 วันที่ 17 มกราคม -  21 มกราคม 2548

วันที่ 24 มกราคม
28 มกราคม 2548

 วันที่ 31 มกราคม 11 กุมภาพันธ์ 2548
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์
28 กุมภาพันธ์ 2548

ฯลฯ

    5. สถานที่การดำเนินงาน

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

     6. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

                1. อาจารย์สนั่น                    พรมศิลา                ที่ปรึกษาโครงการ
                2. นายแสงอรุณ                   โชตะวงค์
              ประธานดำเนินการจัดตั้งโครงการ
                3. นางสาวเสาวณีย์              เมืองทา                  รองประธานดำเนินการจัดตั้งโครงการ
                4. นายสุทธิชาญ                   อุ่นทะวงษ์
             รองประธานดำเนินการจัดตั้งโครงการ
               
5. นายสุชาติ                         โสภารักษ์              เลขานุการดำเนินการจัดตั้งโครงการ
                6. นางสาวสุรีรัตน์               มั่งคั่ง
                     กรรมการการจัดตั้งโครงการ
                7. นางสาวสุพิชญา              พิพัฒนสุข            
   กรรมการการจัดตั้งโครงการ
               
8. นางสาวโสภิดา                ฤทธิศักดิ์                 กรรมการการจัดตั้งโครงการ
                9. นายสุรศักดิ์                       แก้วพิลารมย์        
  กรรมการการจัดตั้งโครงการ
              
10. นายสุรเดช                     แสงดี                     กรรมการการจัดตั้งโครงการ
              
11. นายอณัติ                         แสนบุตร                กรรมการการจัดตั้งโครงการ
               12. นายสุริยา                        กองทอง              
    กรรมการการจัดตั้งโครงการ
               13. นางสาวสุภารัตน์          ขามธาตุ                
     กรรมการการจัดตั้งโครงการ
               14. นางสาวสุกัญญา           ดรหลักคำ             
     กรรมการการจัดตั้งโครงการ
               15. นางสาวสุนีย์                  ขันไชศรี               
     กรรมการการจัดตั้งโครงการ

     7. งบประมาณในการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์

                สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ทุนดำเนินงานมาจาก

                                1. เงินค่าหุ้น
                                2. เงินรับฝากจากสมาชิก
                                3. เงินสำรองและเงินสะสมอื่นๆ
                                4. เงินกู้ยืม
                                5. เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค

    8. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดตั้งสหกรณ์

                1. เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้เมื่อเกิดความจำเป็น
                2. การรวมกันเป็นสหกรณ์ ทำให้คนรู้จักการพึ่งพาตนเอง
                3. ทำให้สมาชิกมีความสามัคคีปรองดอง อันจะนำพาความเจริญมาสู่สถาบันการศึกษาได้
                4. เป็นการอุ้มชูนักศึกษาที่มีรายได้น้อย ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยลดปัญหารายได้
             5. ส่งเสริมความเสมอภาคกัน โดยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์
                 6. ฯลฯ

 

  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

      เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย
      ไม่แสดงความคิดเห็น

     
       ผลการ Vote
       Power by Thaimisc.com

  ถ้าท่านสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก ท่านจะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์นักศึกษา หรือไม่

      กู้
      ไม่กู้
      ยังไม่ตัดสินใจ

     
      ผลการ Vote
      Power by Thaimisc.com

  ถ้าท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิก ท่านจะถือหุ้นเท่าใด

      100 บาท
      200 บาท
      300 บาท
      มากกว่า 300 บาทขึ้นไป

      
       ผลการ Vote
       Power by Thaimisc.com

 

 

 

 

 

 

 

S  T   4  7  1  0       S    T  U  D  Y      G  R  O  U  P
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่เรียน วท 4710 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Last Updated :: 10 January, 2005 :: Comments to arun273@hotmail.com