7 รายวิชา แนะนำแนวข้อสอบ  
   

  วิชาวิถีโลก 2500103
  วิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 2500101
วิชาการคิดและการตัดสินใจ
 วิชา สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 2500102
วิชา เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3591105
วิชา English for Communicationฯ 1500103
วิชา องค์การและการจัดการ 330101